EMAIL   INSTAGRAM

CARNDE-
CAPISHType design.

CAT

El segon número de Carn de cap es va dedicar a la destrucció del llenguatge. A Bicoté vàrem dissenyar aquests ideogrames en base al nostre alfabet, per destruirlo però a l'hora reimaginarlo, i fer visible que les formes de comunicació son simples convencions obertes també al joc i a la reconfiguració. La tipografia està disponible per descarregar i utilitzar lliurement com i allà on vulguis.

ENG

The second number of Carn de Cap literary magazine was dedicated to the destruction of the language. We designed these ideograms based on our alphabet, to destroy it but at the same time reimagine it, and make visible that the forms of communication are simple conventions also open to play and reconfiguration. The font is available to download and use freely however and wherever you want.


Download the font at:
bicote.com/carndecapish